پایان نامه ارشد با فرمت ورد ، دانلود پایان نامه مقطع ارشد ، پایان نامه ، پایان نامه با فرمت ورد ، دانلود پایان نامه ، پایان نامه با فرمت word، پایان نامه دکترا ، پایان نامه ، آرشیو پایان نامه ، دانلود پایاننامه ، پایانامه ، خرید پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد ، مقاله ، مقاله با فرمت ورد ، دانلود مقاله ، مقاله ترجمه شده ، دانلد مقاله ، دانلود مقاله ترجمه شده ، مقاله با ترجمه ، طرح توجیهی ، کارآفرینی ، تهران کارآفرین ، طرح خوداشتغالی ، طرح کارآفرینی ، کسب درآمد اینترنتی ، بهترین راه کسب درامد اینترنتی ، راه عملی کسب درامد ،
تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید(تی کی وب)، و newtk.ir ، tkweb.ir ، می توانید آرشیوی از پایان نامه های یک رشته ی خاص را تهیه کنید. پشتیبانی محصولات ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ هر پایان نامه ، مقاله و یا هر فایل دیگری با هر موضوعی را از ما بخواهید؛
تهران کارآفرین پرورش کرم ابریشم طرح توجیه فنی اقتصادی دانلود مقاله ترجمه شده با فرمت ورد

پایان نامه ارشد بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.SC)

 

 

موضوع :

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های

پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

 

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

هر فایلی با هر موضوعی یا آرشیو کاملی از پایان نامه های رشته ی خود را از تهران کارآفرین بخواهید.

می توانید با ارسال یک مقاله لاتین به همراه ترجمه ، 3 پایان نامه ی دلخواهتان را رایگان دریافت کنید: greenagahi@yahoo.com 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word در فایلی که دانلود می کنید.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                    صفحه

 

 

 

تشكر و قدرداني ................................................................................................ أ

 

تقديم به ............................................................................................................ ب

 

چكيده .............................................................................................................. د

 

فصل اول : كليات تحقيق ........................................................................... 1

 

مقدمه ................................................................................................................ 2

 

بيان مسئله .......................................................................................................... 4

 

اهميت موضوع تحقيق ...................................................................................... 6

 

اهداف تحقيق ................................................................................................... 8

 

دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع ................................................................... 9

 

فرضيه هاي تحقيق ............................................................................................. 10

 

قلمرو تحقيق ..................................................................................................... 11

 

جامعه آماري ..................................................................................................... 11

 

روش تحقيق ...................................................................................................... 12

 

روش جمع آوري اطلاعات .............................................................................. 12

 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات .......................................................................... 13

 

ساختار كلي تحقيق ........................................................................................... 13

 

تعريف واژه ها ................................................................................................... 13

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق .......................................................................... 17

 

بخش اول : روشهاي تامين مالي ....................................................................... 19

 

تاريخچه ............................................................................................................ 20

 

شيوه هاي تامين مالي .......................................................................................... 22

 

روشهاي متداول براي تامين مالي ........................................................................ 25

 

تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت .................................................. 26

 

وامهاي بلند مدت .............................................................................................. 29

 

ويژگيهاي وامهاي بلند مدت .............................................................................. 29

 

مزاياي وامهاي بلند مدت ................................................................................... 29

 

معايب وامهاي بلند مدت .................................................................................... 30

 

سهام ممتاز ........................................................................................................ 30

 

ويژگي هاي سهام ممتاز ..................................................................................... 31

 

انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي ...................................... 32

 

مزاياي انتشار سهام ممتاز .................................................................................... 33

 

معايب انتشار سهام ممتاز .................................................................................... 34

 

سهام عادي ........................................................................................................ 35

 

ويژگيهاي سهام عادي ........................................................................................ 35

 

انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي ...................................... 38

 

مزاياي انتشار سهام عادي ................................................................................... 38

 

معايب انتشار سهام عادي ................................................................................... 39

 

اختيار خريد سهام .............................................................................................. 40

 

ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي .................................................................... 41

 

مزاياي اختيار خريد سهام .................................................................................. 42

 

معايب اختيار خريد سهام ................................................................................... 43

 

سهام عادي ........................................................................................................ 43

 

ويژگيهاي عمومي سهام عادي ........................................................................... 44

 

نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها ............................................. 45

 

نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها ......................................................... 46

 

سودهاي توزيع نشده شركت ............................................................................. 46

 

سود انباشته ........................................................................................................ 50

 

مزاياي استفاده از سود انباشته ............................................................................. 51

 

معايب استفاده از سود انباشته ............................................................................. 52

 

روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها ................................................ 53

 

سود سهمي ....................................................................................................... 54

 

اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15 ................................................... 59

 

بازده سهام ......................................................................................................... 60

 

بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي ................................................................. 62

 

هزينه سرمايه ...................................................................................................... 63

 

محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه .................................................................. 69

 

مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري ................................................................... 70

 

معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري ................................................................... 70

 

معايب استفاده ارزش بازار ................................................................................. 72

 

نظريه هاي ساختار سرمايه .................................................................................. 73

 

مفروضات CAPM.......................................................................................... 74

 

نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت .............................................. 80

 

موسسات درحال رشد ....................................................................................... 81

 

موسسات در حال افول ...................................................................................... 81

 

موسسات در حال بلوغ ....................................................................................... 81

 

تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) ................................................................ 81

 

عوامل موثر بر سياست تقسيم سود ..................................................................... 82

 

بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها ........................... 86

 

تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها ............................................. 87

 

تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها ......................................... 88

 

تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها................................. 89

 

تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها................................. 89

 

اهرام مالي ......................................................................................................... 92

 

سيات تقسيم سود و ارزش شركت ..................................................................... 93

 

اصول اساسي حاكم بر تحقيق ............................................................................ 93

 

اثر سياست تقسيم سود ....................................................................................... 94

 

سودآوري و ارزش شركت ............................................................................... 95

 

رشد تقسيم سود و رشد سودآوري .................................................................... 96

 

بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج) ............................................ 98

 

تحقيقات انجام شده در خارج از ايران ............................................................... 99

 

تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران ................................................................... 104

 

فصل سوم : متدولوژی تحقيق ................................................................  105

 

مقدمه ................................................................................................................ 106

 

روش تحقيق ...................................................................................................... 106

 

اهداف تحقيق ................................................................................................... 107

 

فرضيه هاي تحقيق ............................................................................................. 108

 

جامعه آماري ..................................................................................................... 110

 

نمونه آماري ...................................................................................................... 110

 

قلمرو تحقيق ..................................................................................................... 119

 

روش جمع آوري اطلاعات ............................................................................... 119

 

روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق .......................................................... 120

 

ضريب همبستگي پيرسون .................................................................................. 120

 

آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت توزيع استاتيك........... 124

 

آزمون واريانس دو جامعه - توزيع f( استندكور/ فيشر) ...................................... 128

 

آزمون K-S ..................................................................................................... 130

 

 

 

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق.......................................... 131

 

مقدمه ................................................................................................................ 132

 

آزمون فرضيه ها ................................................................................................ 132

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات .................................................... 142

 

مقدمه ................................................................................................................ 143

 

نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق .......................................................................... 143

 

نتيجه گيري كلي ............................................................................................... 145

 

پيشنهادت تحقيق ............................................................................................... 146

 

پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ............................................ 146

 

پيشنهادات آتي .................................................................................................. 146

 

محدوديتهاي تحقيق ........................................................................................... 147

 

منابع و مآخذ .....................................................................................................

 

ضمائم و پيوستها ...............................................................................................

 

 

چکیده

 

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .  

 

مقدمه :

گسترش فزاينده وپيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي و تحول سريع و روز افزون معاملات بازرگاني در دنياي امروز اعم از تجارت داخلي و يا بين المللي ونياز شركتهاي توليدي و بازرگاني براي حفظ ظرفيت با توسعه فعا ليتها و طرح ها،سرمايه گذاري در جهت حفظ يا افزايش قدرت رقابت ازعرصه هاي داخلي وجهاني نياز اين شركتها را به منابع مالي را افزايش داده است وتوانائي شركت در تعيين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ، از عوامل اصلي رشد وپيشرفت شركت به حساب مي آيد .از چنين شرايطي بهره گيري از تكنيك هاي مديران مالي در اداره امور شركتها بيشترازهرزماني ضرورت دارد.

تهيه خط مشي صحيح مالي توان شركت در نيل به هدفهاي استراژيك را تقويت مي كند.بديهي است براي شركتها موفقيت دراز مدت مستلزم توليد كالاهايي با كيفيت بالاتر،هزينه كمتر وفروش باقيمت مناسب است كه امر توليد خود مستلزم تأمين منابع مالي با هزينه قابل قبول است. دراغلب كشورهاي دنيا بازار سرمايه به عنوان يكي ازمهمترين ابزارهاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته مي شود. ايران اگرچه كشوري با قابليت هاي پيدا وپنهان بسيار است ولي اغلب شركتهاي ايران از كمبود سرمايه رنج مي برند. علاوه براين ساختار بازار سرمايه كشور در رابطه با تجهيز و تخصيص منابع مالي ضعيف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمي كند.با شكوفايي مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به ساير استانها و با استقبال عمومي از اوراق بهادار موضوع چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران با توجه به ميزان آگاهي عمومي نسبت به روشهاي تأمين مالي و فرايند هاي تصميم گيري مالي به موضوعي در خور اهميت تبديل شده است . عوامل متعددي باعث افزايش ميزان سرمايه مورد نياز شركتها مي باشند يكي از مهمترين عوامل اجراي پروژه ها و طرح هاي توسعه مي باشد در صحنه رقابت شركتهايي موفق اند كه علاوه بر تداوم فعاليت و حفظ سرمايه خود از بازار ، در راستاي رشد و پيشرفت نيز گام بردارند .

عامل مهم افزايش سطح عمومي قيمتها يا به عبارت ديگر تورم است كه باعث شده سرمايه مورد نياز براي انجام فعاليتهاي در حال حاضر چندين برابر سرمايه مورد نياز در سالهاي قبل باشد . از اين رو مديريت شركت همواره با مشكل تأمين مالي روبرو است . تصميمات تأمين مالي شركت باعث خواهد شد ساختار مالي آن تغيير كند كه بر بازده ريسك سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمايه گذاران در هنگام ارزيابي شركت اين مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتيجه منابع سهام داران شركت تحت تاثير قرار خواهند گرفت . به اين دليل مديريت در تصميم گيري درباره تأمين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلند مدت بايد با دقت آثار و نتايج هر كدام از روشهاي تأمين مالي را در نظر بگيرد و از ابزارهاي مالي شناخت دقيقي پيدا كند تا بتواند ابزار هاي مناسبي را در بازارهاي مالي بكار گيرد و اقتصادي ترين شيوه تأمين مالي را كه ريسك و بازده آن متناسب باشد را برگزيند.

 

 

بيان مسئله

با توجه با اينكه يكي از وظايف عمده و مهم شركتها تصميمات مالي است شركتها در تامين منابع مالي مورد نياز خود حق انتخاب دارند كه يا با پذيرش شركاي جديد و واگذاري قسمتي از مالكيت واحد تجاري و يا با استقراض اقدام به تامين مالي نمايند . و شركتها در صدد هستند با اتخاذ تصميمات مناسب و مقتضي در اين رابطه با مناسب ترين تركيب تامين مالي يا " ساختار مالي " دست يابند . چراكه در حال حاضر دستيابي به ساختار مالي بهينه به جهت اثر عمده آن بر روي ارزش شركت و ساير جنبه ها از اهميت خاصي برخوردار است .پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 14,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barresi-raveshhaye-tamin-mali-bar-arzeshe_367074_1455.zip270.5k